0ContentTypetext/xml1Result2002XMLDocumentOut<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <DtsAgencyLoginResponse xmlns="DTS"> <SessionInfo> <SessionID>B2B2C-RO000029_E6943D2F1AB3758075C788A68F7D50CC_D6</SessionID> <Profile>A</Profile> <Language>ENG</Language> <Version>2.0</Version> </SessionInfo> </DtsAgencyLoginResponse> Croaziere destinatie -