0ContentTypetext/xml1Result2002XMLDocumentOut<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <DtsAgencyLoginResponse xmlns="DTS"> <SessionInfo> <SessionID>B2B2C-RO000029_15E4728DF7AE3F1DE79636F31B0C449C_D6</SessionID> <Profile>A</Profile> <Language>ENG</Language> <Version>2.0</Version> </SessionInfo> </DtsAgencyLoginResponse> Croaziere destinatie -