0ContentTypetext/xml1Result2002XMLDocumentOut<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <DtsAgencyLoginResponse xmlns="DTS"> <SessionInfo> <SessionID>B2B2C-RO000029_7D6F2E5C19E0001C0BE41CCD39893CA3_D6</SessionID> <Profile>A</Profile> <Language>ENG</Language> <Version>2.0</Version> </SessionInfo> </DtsAgencyLoginResponse> Croaziere destinatie -